Search Search Close

Messer & Utstillingsprosjekter – Hvordan jobber Konzept K

Konzept K deler inn prosjektene i følgende arbeidsmetodikk:

Forprosjekt
Om ønskelig definerer vi sammen med våre oppdragsgivere ønskede mål og strategier for oppdraget. Vi innhenter mål, produktinformasjon, strategi, budsjetter, behov og ønsker m.m. I tillegg gjennomfører vi ved behov eller etter ønske personlige samtaler med nøkkelpersonell i din bedrift. Dette for å få et godt bilde av din virksomhet. Rammen for forprosjektet vil settes utifra størrelse og omfang på prosjektet. Er prosjektet av mindre størrelse går vi ofte rett på hovedprosjekt.

Idèskisse
I løpet av ca 14 – 25 dager presenteres en idéskisse i forhold de mål som ble satt i forprosjektet med konkrete forslag til alternative løsninger, tids og ressursbruk samt et budsjett. Med utgangspunkt i dette gjør jeg nødvendige korrigeringer med gjennomgang av nytt møte. Når begge parter er fortrolig med løsningsforslaget, inngås kontrakt og øvrige betingelser.

Hovedprosjekt/ Gjennomføring
I gjennomføring av oppdraget jobber vi nært med deg som kunde hvor du løpende vil bli holdt orientert om prosjektets fremdrift og status. Er det messedeltakelse som er prosjektet gjennomfører vi gjerne en “kick-off” med opplæring av de ansatte som skal stå på standen.

Evaluering/ Oppfølging
Innen 4 uker etter gjennomført stand eller messe, gjennomfører vi et evalueringsmøte der vi sammen går i gjennom prosjektet og om alt tilfredsstilte dine forventninger. Sammen evaluerer vi gode og eventuelt svake områder i prosjektet som grunnlag for felles læring til neste prosjekt.